30 May '17, 8pm

Due to unplanned roadworks at Clifton Bridge, Navy 48 are diverting

Due to unplanned roadworks at Clifton Bridge, Navy 48/X are diverting towards the City.At the Silverdale Island, buses are using Clifton Lane tp reach the A52. Buses are then using the A52 to Nottingham Knight Island, U-turning and returning along the A52 to reach Queen’s Drive.

Full article: https://www.nctx.co.uk/?p=18065

Tweets

There is a diversion on Navy 48/X due to roadwo...

nctx.co.uk 02 Jun '17, 9pm

There is a diversion on Navy 48/X due to roadworks at Clifton Bridge North. No stops are missed but buses will divert slig...

Bridge

raajje.mv 02 Jun '17, 10am

އަޅުގަނޑުމެން ކުޑައިރުއްސުރެ ވެސް އަޑުއަހާ ވާހަކައެއް އޮވެއެވެ. ސިންގަޕޫރެއްގެ ވާހަކައެވެ. އެ ގައުމު ތަރައްގީގެ ވާހަކަތަކެ...